16-2016 Dátum začatia 25. 4. 2016 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie február a marec 2016
Bod č. 5 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015
Bod č. 7 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Bod č. 8 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020
Bod č. 9 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 11 Informácia o možnostiach financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018
Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 13 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Bod č. 14 Pristúpenie Košického samosprávneho kraja k Dohovoru primátorov a starostov ako koordinátora Dohovoru
Bod č. 15 Informačno-poradenské centrum na Úrade Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2014/2015
Bod č. 17 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2016 - 2020
Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2015 (plnenie za rok 2015)
Bod č. 19 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015 (plnenie za rok 2015)
Bod č. 20 Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020
Bod č. 21 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Majetkové veci
Bod č. 22.a Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a.s.
Bod č. 22.b Nájom hnuteľných vecí pre Súkromnú strednú odbornú školu DSA, Komenského 12, Trebišov
Bod č. 22.c Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach pre obec Kráľovce
Bod č. 22.d Nakladanie s pozemkami na ulici Žižkova v Košiciach
Bod č. 22.e Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o.
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 16. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 16. zasadnutie k 25. 4. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 16. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 16. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor