17-2016 Dátum konania 27. 6. 2016 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2016
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016-2018
Bod č. 8 Doplnenie uznesenia číslo 224/2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 15. júna 2015 v Košiciach
Bod č. 9 Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
Bod č. 10 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Bod č. 11 Vyhodnotenie plnenia Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008 - 2015
Bod č. 12 Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016
Bod č. 14 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji
Bod č. 15 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 - 2020
Bod č. 16 Návrh na úpravy v sieti školských stravovacích zariadení
Bod č. 17 Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016
Bod č. 19 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016
Bod č. 20 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016
Bod č. 21 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2015
Bod č. 22 Majetkové veci
Bod č. 22.a Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a vo Veľkých Kapušanoch
Bod č. 22.b Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 22.c Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej pre mesto Dobšiná
Bod č. 22.d Prevod vlastníctva trafostanice vrátane pozemku a technológie v Strážskom pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Bod č. 22.e Prevod vlastníctva chát vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe obchodných verejných súťaží
Bod č. 22.f Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 22.g Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Bod č. 22.h Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach, na ul. Turgenevova 36 v Košiciach a vo Vyšnom Medzeve na základe obchodných verejných súťaží
Bod č. 22.i Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 358/2016 zo dňa 25. apríla 2016 - Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r.o.
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 17. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 17. zasadnutie k 27. 6. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 17. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 17. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor