18-2016 Dátum konania 22. 8. 2016 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 8 Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
Bod č. 9 Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“
Bod č. 10 Akademické dni mesta Košice
Bod č. 11 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017
Bod č. 12 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 13 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 - 2013
Bod č. 14 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období 2014-2020
Bod č. 15 Majetkové veci
Bod č. 15.a Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží
Bod č. 15.b Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Bod č. 15.c Doplnenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016, č. 384/2016 a č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 o prevode vlastníctva chát vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave a v Byšte na základe obchodných verejných súťaží
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 18. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 18. zasadnutie k 22. 8. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 18. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 18. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor