19-2016 Dátum začatia 17. 10. 2016 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 5 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 6.a Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17. zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018
Bod č. 8 Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer
Bod č. 9 Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice – investičný zámer
Bod č. 10 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2016
Bod č. 11 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 5. etapa
Bod č. 12 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce Interreg V - A Slovenská republika – Maďarsko
Bod č. 13 Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach
Bod č. 14 Majetkové veci
Bod č. 14.a Nájom telocvične Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice pre Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 14.b Nájom časti pozemku pre mesto Dobšiná z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 14.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce
Bod č. 14.d Prevod vlastníctva pozemkov pre mesto Krompachy
Bod č. 14.e Prevod vlastníctva pozemkov v Strážskom
Bod č. 14.f Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 2) pre RV Trans s. r. o.
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 19. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 19. zasadnutie k 17. 10. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 19. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 19. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor