20-2016 Dátum konania 5. 12. 2016 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2017
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019
Bod č. 8 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania
Bod č. 10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektu ELISE - European Life Science Ecosystems
Bod č. 12 IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
Bod č. 13 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 14 Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji
Bod č. 15 Schválenie úkonov súvisiacich s majetkovou účasťou Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.
Bod č. 16 Schválenie spolufinancovania na zabezpečenie vypracovania strategických dokumentov pre oblasť dopravy v rámci výzvy IROP, prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
Bod č. 18 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2017
Bod č. 19 Návrh na vymenovanie riaditeľky JASANIMA - DSS do funkcie
Bod č. 20.a Nájom nebytových priestorov v telocvični Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach pre RIM Basket o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 20.b Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 20.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice
Bod č. 20.d Prevod vlastníctva pozemku na ul. Špitálska v Rožňave
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 20. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 20. zasadnutie k 5. 12. 2016 (ZIP)
Zvukový záznam 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 20. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 20. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor