21-2017 Dátum konania 20. 2. 2017 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Informácia o rekonštrukcii mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Bod č. 4 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Bod č. 5 Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých projektov na Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 7 Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 8 Podpora Startup Centra TUKE Košickým samosprávnym krajom na roky 2017 – 2019
Bod č. 9 Vstup Košického samosprávneho kraja do prípravy projektu InnoSchool
Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Bod č. 11 Zmena uznesenia č. 316/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. februára 2016 v Košiciach: Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl a školských zariadení SR
Bod č. 12 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného dňa 5. decembra 2016
Bod č. 13 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Bod č. 14 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Majetkové veci
Bod č. 15.a Rozšírenie predmetu nájmu pre Súkromnú spojenú školu SEZ Krompachy, Maurerova 55, Krompachy
Bod č. 15.b Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Bod č. 15.c Prevod vlastníctva pozemku na ul. Murgašova 2 v Košiciach
Bod č. 15.d Prevod vlastníctva pozemku v Plešivci
Bod č. 15.e Prevod vlastníctva pozemku v Trebišove pre Gréckokatolícku eparchiu Košice
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 21. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 21. zasadnutie k 20. 2. 2017 (ZIP)
Zvukový záznam 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 21. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 21. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor