22-2017 Dátum konania 10. 4. 2017 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Bod č. 4 Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Bod č. 7 Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Intenzita pomoci – spolufin. SŠ v zriaď. pôs.KSK v rámci IROP,Prior. os:2-Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,Špecifický cieľ: 2.2.3-Zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní
Bod č. 9 Intenzita pomoci-spolufin. SŠ v zriaď. pôs. KSK v rámci OP Ľudské zdroje,Prior. os:1-Vzdelávanie,Špecifický cieľ:1.4.1-Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Bod č. 10 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Bod č. 11 Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017
Bod č. 12 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016
Bod č. 13 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 15 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Bod č. 16 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016)
Bod č. 17 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016
Bod č. 18 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014 zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 19.b Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
Bod č. 19.c Nájom osobného vozidla pre obec Opátka
Bod č. 19.d Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 19.e Prevod vlastníctva pozemku na ulici Močarianska v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 19.f Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Bod č. 19.g Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach
Bod č. 19.h Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre EKO-MONT SH s.r.o.
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 22. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 22. zasadnutie k 10. 4. 2017 (ZIP)
Zvukový záznam 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 22. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 22. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor