23-2017 Dátum konania 12. 6. 2017 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 23. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017
Bod č. 5 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9.a Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017
Bod č. 9.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Bod č. 10 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií
Bod č. 11 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017
Bod č. 13 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 14 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2017, Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady ARR Košice,n.o.
Bod č. 15 Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 16 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
Bod č. 18 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o.
Bod č. 19.b Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 19.c Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom
Bod č. 19.d Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach
Bod č. 19.e Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 23. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 23. zasadnutie k 12. 6. 2017 (ZIP)
Zvukový záznam 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 23. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 23. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor