24-2017 Dátum konania 21. 8. 2017 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Bod č. 5 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017
Bod č. 10 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa
Bod č. 11 Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. a GYN SNV, s.r.o.
Bod č. 12 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2017/2018
Bod č. 13 Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
Bod č. 14 Kúpa nehnuteľností v Strážskom a vo Voli do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Bod č. 16 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.b Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce
Bod č. 17.c Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach
Bod č. 17.d Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.e Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17.f Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13.októbra 2014 - Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21.februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenkej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Bod č. 17.g Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s.r.o.
Bod č. 17.h Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 - Nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 17.i Prevod vlastníctva majetku v k ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o.
Bod č. 17.j Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 24. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 24. zasadnutie k 21. 8. 2017 (ZIP)
Zvukový záznam 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 24. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 24. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor