25-2017 Dátum konania 23. 10. 2017 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Bod č. 6 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019
Bod č. 9 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám
Bod č. 10 Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
Bod č. 11 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016
Bod č. 12 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 14 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 15 Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 16.b Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 16.c Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1)
Bod č. 17 Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach
Bod č. 18 Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 25. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 25. zasadnutie k 23. 10. 2017 (ZIP)
Zvukový záznam 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 25. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 25. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor