2-2018 Dátum začatia 9. 1. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Zloženie sľubu poslanca Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 4 Interpelácie
Bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018
Bod č. 6 Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Zriadenie komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 5. volebné obdobie a voľba členov komisie
Bod č. 8 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022), voľba ich predsedov
Bod č. 9 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Bod č. 10 Poverenie predsedu Košického samosprávneho kraja Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja na zaslanie výzvy ministrovi hospodárstva SR na odstúpenie od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“
Bod č. 11 Správa hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii REGINA – Domov sociálnych služieb
Bod č. 12 Návrh na odvolanie riaditeľky REGINA - Domov sociálnych služieb
Bod č. 13 Správa hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja o výsledku kontroly v príspevkovej organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Návrh na odvolanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 2. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 2. zasadnutie k 9. 1. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 2. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor