4-2018 Dátum začatia 7. 3. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 3.b Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018
Bod č. 3.c Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 4 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 5 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 6 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 7 Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Bod č. 8 Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA)
Bod č. 9 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Bod č. 10 Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy
Bod č. 11 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Bod č. 13 Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 14 Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15 Interpelácie
Bod č. 16 Rôzne
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 4. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 4. zasadnutie k 7. 3. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 4. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 4. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor