5-2018 Dátum začatia 23. 4. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 5. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3.a Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 3.b Voľba členov Mandátovej a Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Bod č. 3.c Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) - neposlancov
Bod č. 5 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 - 2020
Bod č. 11 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Bod č. 12 Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Bod č. 13 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Bod č. 14.a Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave
Bod č. 14.b Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektu "Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018"
Bod č. 16 Rôzne
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 5. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 5. zasadnutie k 23. 4. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 5. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 5. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor