6-2018 Dátum začatia 25. 6. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Voľba podpredsedu / podpredsedov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018
Bod č. 6.a Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)
Bod č. 6.b Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno–vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017
Bod č. 9 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Bod č. 10 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Bod č. 11 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 – 2020
Bod č. 14 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 15 Návrh na spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región”
Bod č. 16 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017
Bod č. 17 Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“
Bod č. 18 Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018
Bod č. 19 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018
Bod č. 20 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
Bod č. 21 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
Bod č. 22 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 24 Schválenie spolufinancovania projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja"
Bod č. 25 Rôzne
Bod č. 26 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 6. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 6. zasadnutie k 25. 6. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 6. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 6. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor