8-2018 Dátum konania 22. 10. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 8. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)
Bod č. 5 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 6 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017
Bod č. 7 Program obnovy krajiny Košického kraja
Bod č. 8 Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
Bod č. 9 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018
Bod č. 10 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 12 Rôzne
Bod č. 13 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 8. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 8. zasadnutie k 22. 10. 2018 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 8. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 8. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor