9-2018 Dátum začatia 17. 12. 2018 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019
Bod č. 5 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021
Bod č. 6 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 8 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa
Bod č. 9 Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK - 2. fáza
Bod č. 11 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018
Bod č. 13 Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
Bod č. 16 Návrh na vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Návrh na vymenovanie riaditeľa VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Bod č. 18 Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 19 Odvolanie riaditeľa Špecializovaného zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb LUMEN, Trebišov
Bod č. 20 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.
Bod č. 21 Majetkové veci
Bod č. 21.a Nájom telocvične strednej školy v Košiciach
Bod č. 21.b Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou
Bod č. 21.c Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 9. zasadnutie Z KSK 17.12.2018.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 9. zasadnutie k 17. 12. 2018 (ZIP)
Zvukový záznam 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 9. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 9. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor