10-2019 Dátum začatia 25. 2. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 5 Informácia o výsledku kontroly "Sociálne služby pre seniorov" v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)
Bod č. 7 Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019
Bod č. 8 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER)
Bod č. 9 Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 10 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Bod č. 11 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3– Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Bod č. 12 Majetkové veci
Bod č. 12.a Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach
Bod č. 12.b Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Bod č. 12.c Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide
Bod č. 12.d Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch pre občianske združenie "Ľudia a perspektíva“
Bod č. 12.e Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 – Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 12.f Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Bod č. 12.g Ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 13 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 8. etapa
Bod č. 14 Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže - Košice 2021
Bod č. 15 Rôzne
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 10. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 10. zasadnutie k 25. 2. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 10. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 10. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor