11-2019 Dátum začatia 29. 4. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 11. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018
Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 6 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Personálne otázky v dozorných radách nemocníc
Bod č. 11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
Bod č. 12 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
Bod č. 12.a Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018
Bod č. 14 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto
Bod č. 15 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018)
Bod č. 16 Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Bod č. 17 Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Bod č. 18.b Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 18.c Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Bod č. 18.d Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch
Bod č. 18.e Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o.
Bod č. 18.f Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Rôzne
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 11. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 11. zasadnutie k 29. 4. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 11. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 11. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor