12-2019 Dátum začatia 24. 6. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 2.a Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.b Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.b Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019
Bod č. 3.c Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019
Bod č. 4.a Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019
Bod č. 4.b Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 6 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 7.a Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7.b Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Bod č. 8 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Bod č. 9 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Bod č. 10.a Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017, Uznesenia č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27. 8. 2018 a Uznesenia č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
Bod č. 10.b Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1
Bod č. 11 Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 7. etapa
Bod č. 12 Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 13 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019
Bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Bod č. 16 Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 17 Majetkové veci
Bod č. 17.a Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach
Bod č. 17.b Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Bod č. 17.c Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej
Bod č. 17.d Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Bod č. 18 Rôzne
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 12. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 12. zasadnutie k 24. 6. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 12. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 12. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor