13-2019 Dátum začatia 26. 8. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 13. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3.a Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.b Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019
Bod č. 4.a Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019
Bod č. 4.b Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019
Bod č. 5.a Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 5.b Personálne zmeny v ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Bod č. 5.c Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.d Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6.a Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskej investičnej banky
Bod č. 6.b Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky
Bod č. 7 Nadobudnutie obchodného podielu GeoSurvey, s. r. o.
Bod č. 8 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Bod č. 9 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Bod č. 10 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019
Bod č. 11 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 12 Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu Efektívna verejná správa, Špecifický cieľ 1.1
Bod č. 13 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP“
Bod č. 13.a Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Bod č. 14 1. etapa protikorupčných opatrení
Bod č. 14.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14.b Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14.c Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor
Bod č. 14.d Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady
Bod č. 14.e Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Bod č. 15 Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Bod č. 16.b Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží
Bod č. 16.c Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 13. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 13. zasadnutie k 26. 8. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 13. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 13. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor