14-2019 Dátum začatia 21. 10. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 134/2018 z 22. októbra 2018
Bod č. 5 Personálne otázky
Bod č. 5.a Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Bod č. 9 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Bod č. 10 Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto - doplnenie správy
Bod č. 11 Dodatok č. 5 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Bod č. 13 Schválenie Interného manuálu procedúr pre Fond malých projektov
Bod č. 14 Koncepcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
Bod č. 15 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019
Bod č. 16 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Bod č. 17 Spolufinancovanie projektov z operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ 1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Bod č. 18 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020
Bod č. 19 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2019
Bod č. 20 Majetkové veci
Bod č. 20.a Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s. r. o.
Bod č. 20.b Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach
Bod č. 21 Rôzne
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 14. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 14. zasadnutie k 21. 10. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 14. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 14. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor