15-2019 Dátum začatia 9. 12. 2019 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 15. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Personálne otázky
Bod č. 3.b Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7, Košice
Bod č. 3.c Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany
Bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Bod č. 6.a Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 10.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Bod č. 10.b Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
Bod č. 11 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
Bod č. 12 Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Založenie Nadácie KSK
Bod č. 14 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Bod č. 15 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Bod č. 16 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Bod č. 17 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 18 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 19 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja"
Bod č. 20 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Bod č. 21 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Bod č. 22 Majetkové veci
Bod č. 22.a Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Bod č. 22.b Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
Bod č. 22.c Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o.
Bod č. 22.d Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach
Bod č. 23 Rôzne
Bod č. 24 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 15. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 15. zasadnutie k 9. 12. 2019 (ZIP)
Zvukový záznam 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 15. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 15. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor