16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 16. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.a Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce
Bod č. 4 3. Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany
Bod č. 5 Personálne otázky
Bod č. 5.a Personálne otázky v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.b Vymenovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Bod č. 10 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Bod č. 11 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice a Strednú odbornú školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 12 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ
Bod č. 13 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC)
Bod č. 14 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Bod č. 15 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Bod č. 16 2. etapa protikorupčných opatrení
Bod č. 16.a Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16.b Návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16.c Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Schválenie revidovaného Interného manuálu procedúr pre Fond malých projektov
Bod č. 18 Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017
Bod č. 19 Rôzne
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 16. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 16. zasadnutie k 24. 2. 2020 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 16. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 16. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor