17-2020 Dátum začatia 30. 4. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 4 Návrh na zmeny v obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o, Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462 a poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o., Strojárenská 3, Košice, IČO: 45 424 462
Bod č. 5 Spoluúčasť na financovaní projektu „Rozhýbme bariéry v nás“
Bod č. 6 Spoluúčasť na financovaní projektu „MOST ÚSMEVOV - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím“
Bod č. 7 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Rôzne
Bod č. 10 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 17. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 17. zasadnutie k 30. 4. 2020 (ZIP)
Zvukový záznam 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 17. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 17. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor