18-2020 Dátum začatia 15. 5. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19
Bod č. 4 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Personálne otázky
Bod č. 5.a Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.b Personálne zmeny členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 5.c Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Bod č. 7 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 11 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou
Bod č. 12 Návrh na zmenu názvu SOŠ v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prívlastok pre SOŠ a SPŠ)
Bod č. 13 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry
Bod č. 14 Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym krajom
Bod č. 15 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2019 a Akčný plán na rok 2020
Bod č. 16 Majetkové veci
Bod č. 16.a Zámena pozemkov v obci Čaňa
Bod č. 16.b Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach
Bod č. 16.c Predaj hnuteľného majetku z projektu MIKADO
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 18. rokovanie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 18. zasadnutie k 15. 5. 2020 (ZIP)
Zvukový záznam 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 18. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 18. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor