19-2020 Dátum začatia 29. 6. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 19. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Informatívna správa o vybraných investičných aktivitách Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Interpelácie
Bod č. 4 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 5 Majetkové veci
Bod č. 5.a Ukončenie nájmu k časti nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach
Bod č. 5.b Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 5.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín
Bod č. 5.d Nájom nebytových priestorov pre Tabačku Kulturfabrik n. o.
Bod č. 6 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Bod č. 6.a Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6.b Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020
Bod č. 8 Personálne otázky
Bod č. 8.a Návrh na vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8.b Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Bod č. 8.c Personálna zmena v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.
Bod č. 9 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií (pokračovanie rokovania v bode č. 8 zo 16. zasadnutia 24. 02. 2020)
Bod č. 11 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014
Bod č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019
Bod č. 14 Návrh na zmenu Uznesenia č. 280/2019 a zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Bod č. 15 Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020
Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Bod č. 18 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Bod č. 19 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Rôzne
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 19. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 19. zasadnutie k 29. 6. 2020 (ZIP)
Zvukový záznam 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 19. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 19. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor