20-2020 Dátum začatia 24. 8. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 20. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2020
Bod č. 4 Personálne otázky
Bod č. 4.a.1 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 9. decembra 2019
Bod č. 4.a.2 Personálne zmeny v Sociálnom podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Bod č. 4.b Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.c Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2020
Bod č. 6 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio“
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektu s názvom „Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Bod č. 12 Zmluva o financovaní služieb súvisiacich s realizáciou projektu „Energetický región Košice“, uzatváraná medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom, predmetom ktorej je využitie nástroja ELENA
Bod č. 13 Majetkové veci
Bod č. 13.a Ukončenie nájmu k pozemkom v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 13.b Ukončenie nájmu k hnuteľným veciam v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 13.c Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK
Bod č. 13.d Prevod vlastníctva pozemku v Olcnave
Bod č. 13.e Prevod vlastníctva k pozemnej komunikácii pre obec Košické Oľšany a zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Košické Oľšany
Bod č. 13.f Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce
Bod č. 14 Rôzne
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 20 zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 20. zasadnutie k 24. 8. 2020 (ZIP)
Zvukový záznam 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 20. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 20. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor