21-2020 Dátum konania 26. 10. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 21. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014
Bod č. 6 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6.a Personálne zmeny v Komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Informácia o príprave rekonštrukcie mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica a informácia o ukončení rekonštrukcie mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany
Bod č. 7.a Schválenie strategického dokumentu – Plán obnovy všetkých polikliník v meste Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Bod č. 9 Zabezpečenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
Bod č. 10 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Bod č. 11 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 12 Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 13 Schválenie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030)
Bod č. 15 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov v odvetví kultúry
Bod č. 16 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Bod č. 17 Vstup Košického samosprávneho kraja do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS)
Bod č. 18 Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020
Bod č. 19 Majetkové veci
Bod č. 19.a Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19.b Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 19.c Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom na Filinského ulici 9 v Spišskej Novej Vsi
Bod č. 20 Rôzne
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 21. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 21. zasadnutie k 26. 10. 2020 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 21. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 21. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor