22-2020 Dátum začatia 14. 12. 2020 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 22. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 2.a Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2020
Bod č. 3.a Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia
Bod č. 3.b Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 -Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 8 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Bod č. 9 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov EUR
Bod č. 10 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023
Bod č. 11 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 12 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Bod č. 13 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Bod č. 14 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa
Bod č. 15 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021
Bod č. 16 Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
Bod č. 18.b Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov
Bod č. 18.c Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Bod č. 18.d Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM
Bod č. 18.e Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce - Kostolné námestie“
Bod č. 19 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 21 Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 22. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 22. zasadnutie k 14. 12. 2020 (ZIP)
Zvukový záznam 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 22. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 22. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor