23-2021 Dátum začatia 19. 2. 2021 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 23. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Personálne otázky
Bod č. 3.a Vymenovanie riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – Spišského divadla
Bod č. 3.b Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.c Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Informatívne správy
Bod č. 4.a Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 4.b Podpora Košického samosprávneho kraja iniciatíve „Diaľnica na Zemplín“
Bod č. 4.c Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja
Bod č. 5 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – 2. polrok 2020
Bod č. 6 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2020
Bod č. 7 Majetkové veci
Bod č. 7.a Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Mníšek nad Hnilcom do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7.b Finančné vysporiadanie investícií BONA FIDE, o. z.
Bod č. 7.c Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Bod č. 10 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Bod č. 12 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2020 a Akčný plán na rok 2021
Bod č. 13 Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji 2021-2030
Bod č. 14 Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja
Bod č. 15 Vodíková stratégia pre Košický kraj
Bod č. 16 Informácia o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR
Bod č. 17 Otvorená samospráva
Bod č. 18 Rôzne
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 23. zasadnutie Z KSK - 19. 02. 2021

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 23. zasadnutie k 19. 2. 2021 (ZIP)
Zvukový záznam 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 23. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 23. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor