24-2021 Dátum začatia 23. 4. 2021 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 24. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Interpelácie
Bod č. 5 Personálne otázky
Bod č. 6.a Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021
Bod č. 6.b Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 7 Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020
Bod č. 8 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020
Bod č. 9 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Bod č. 10 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021
Bod č. 11 Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č.2“
Bod č. 12 Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak“
Bod č. 13 Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Bod č. 14 Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
Bod č. 15 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16.a Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020
Bod č. 16.b Návrh na aktualizáciu Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.2.2016 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
Bod č. 17 Návrh na zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - 9. etapa
Bod č. 18 Otvorená samospráva
Bod č. 19 Rôzne
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 24. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 24. zasadnutie k 23. 4. 2021 (ZIP)
Zvukový záznam 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 24. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 24. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF