25-2021 Dátum konania 28. 6. 2021 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Personálna zmena v Dobrovoľníckom centre Košického kraja
Bod č. 3.a Poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci pre Juhomoravský kraj v ČR
Bod č. 3.b Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva KSK na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Bod č. 3.c Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní , činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva KSK za rok 2020
Bod č. 3.d Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva KSK
Bod č. 4 Informatívne správy
Bod č. 4.a Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Bod č. 4.b Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus za rok 2020
Bod č. 4.c Informatívna správa o implementácii Memoranda o spolupráci pri vytvorení modelovej farmy na pestovanie zeleniny v bio kvalite na území Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2021
Bod č. 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2021
Bod č. 7 Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Bod č. 8 Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 (2030)
Bod č. 9 Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 - 2025 " VYCHOVÁVAME PRE ŽIVOT,VZDELÁVAME PRE PRAX"
Bod č. 10 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Regionálna inovačná stratégia Košického kraja
Bod č. 12 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického kraja
Bod č. 13 Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového priemyslu
Bod č. 14 Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Bod č. 15 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021
Bod č. 16 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Bod č. 17 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Bod č. 18 Majetkové veci
Bod č. 18.a Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.
Bod č. 18.b Ukončenie nájmu k pozemkom a stavbám v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Bod č. 18.c Ukončenie nájmu nebytových priestorov v nájme spoločnosti IDS Východ, s. r. o.
Bod č. 18.d Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 552/2017
Bod č. 18.e Zmena účelového určenia budovy na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach
Bod č. 18.f Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 740/2009
Bod č. 18.g Ukončenie nájmu k pozemku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. a jeho prevod do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves
Bod č. 18.h Nájom nebytových priestorov na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach pre občianske združenie STROJ
Bod č. 19 Otvorená samospráva
Bod č. 20 Rôzne
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 25. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 25. zasadnutie k 28. 6. 2021 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 25. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 25. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor