26-2021 Dátum začatia 23. 8. 2021 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 26. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Poskytnutie finančného príspevku pre Juhomoravský kraj ako humanitárnej pomoci na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí
Bod č. 3 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Majetkové veci
Bod č. 4.a Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE, o. z.
Bod č. 4.b Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru pre účely Knižnice pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
Bod č. 4.c Výpožička nebytových priestorov na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach pre IDS Východ, s. r. o.
Bod č. 4.d Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.e Prevod vlastníctva pozemkov v Dobšinej
Bod č. 5 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.
Bod č. 6.a Zrušenie Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola techniky a služieb, Zimná 96, Dobšiná v súvislosti s procesom optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 6.b Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
Bod č. 7.a Návrh na vyradenie zmarených investícií dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7.b Informácia o vyradení zmarených investícií z účtu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021
Bod č. 9 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Bod č. 10 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur
Bod č. 11 Informácia o výsledku kontroly „Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Bod č. 12 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2021 - August 2021
Bod č. 14 Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19
Bod č. 15 Interpelácie
Bod č. 16 Otvorená samospráva
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 26. zasadnutie Zastupiteľstva KSK 23. 08. 2021.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 26. zasadnutie k 23. 8. 2021 (ZIP)
Zvukový záznam 26. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 26. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 26. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 26. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor