28-2021 Dátum začatia 13. 12. 2021 09:30

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 28. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Majetkové veci
Bod č. 2.a Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.b Združenie finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku cez obec Košická Polianka
Bod č. 2.c Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Bod č. 2.d Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom
Bod č. 2.e Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
Bod č. 3 Personálne otázky
Bod č. 3.a Menovanie nových členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 3.b Personálne zmeny v spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
Bod č. 3.c Informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o príprave a priebehu nákupu teplomerov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2022
Bod č. 5 III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Bod č. 5.a Zmena verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Bod č. 8 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. (SICR)
Bod č. 9 Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“
Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“
Bod č. 11 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
Bod č. 12 Rozšírenie činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2020
Bod č. 14 Zámer vytvorenia programu podpory pre malých a stredných podnikateľov prostredníctvom zriadenia regionálnych rozvojových centier
Bod č. 15 Založenie neziskovej organizácie "Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o."
Bod č. 16 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2021
Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - December 2021
Bod č. 18 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022
Bod č. 19 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022
Bod č. 20 Spolufinancovanie projektu v rámci EÚ programu LIFE "Protection of waterfowl life and the native habitats restoration in Zemplin Region by removing PCBs from the environment” za účelom prípravy dekontaminácie Zemplínskeho regiónu
Bod č. 21 Informatívne správy
Bod č. 21.a Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o.
Bod č. 21.b Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID - 19
Bod č. 22 Interpelácie
Bod č. 23 Otvorená samospráva
Bod č. 24 Rôzne
Bod č. 24.a Informácia o poskytnutých dotáciách v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií – § 7 DOTAČNÁ SCHÉMA
Bod č. 24.b Informácia o pripravovanej dotačnej výzve Košického samosprávneho kraja na zmiernenie a odstránenie už existujúcich nepriaznivých vplyvov spôsobených pandémiou COVID - 19 v zariadeniach sociálnych služieb neverejných poskytovateľov na území KSK
Bod č. 25 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 28. rokovanie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 28. zasadnutie k 13. 12. 2021 (ZIP)
Zvukový záznam 28. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 28. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 28. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 28. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor