29-2022 Dátum začatia 28. 2. 2022 09:30

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 29. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Majetkové veci
Bod č. 2.a Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves
Bod č. 2.b Prevod vlastníctva pozemkov v Rozhanovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Bod č. 2.c Partnerstvo Košického samosprávneho kraja a Druživy, o. z. v projekte „SINZEM“
Bod č. 2.d Informácia k možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti pre nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Rožňave a Trebišove
Bod č. 2.e Aktualizácia združenia finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku v k. ú. Košická Polianka a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 612/2021
Bod č. 2.f Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z. a Florbalový klub FLORKO Košice
Bod č. 3 Personálne otázky
Bod č. 3.a Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Bod č. 3.b Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.c Personálna zmena v neziskovej organizácii Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.
Bod č. 3.d Personálne zmeny vo Výbore pre audit
Bod č. 3.e Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.
Bod č. 3.f Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci
Bod č. 3.g Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za II. polrok 2021
Bod č. 5 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2021
Bod č. 6 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2021 a Akčný plán na rok 2022
Bod č. 8 Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“
Bod č. 9 Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších“
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektu s názvom Moderné technológie II
Bod č. 11 Spolufinancovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching – up Regions
Bod č. 12 Iniciatíva Košického samosprávneho kraja na zmenu volebného systému volieb NR SR
Bod č. 12.b Spolufinancovanie projektov vodovodov a kanalizácií v obciach Košického kraja
Bod č. 13 Interpelácie
Bod č. 14 Stanovisko Košického samosprávneho kraja k vojnovému konfliktu na Ukrajine
Bod č. 15 Otvorená samospráva*
Bod č. 16 Rôzne
Bod č. 17 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 29. zasadnutie Zastupiteľstva KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 29. zasadnutie k 28. 2. 2022 (ZIP)
Zvukový záznam 29. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 29. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 29. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 29. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor