30-2022 Dátum začatia 22. 4. 2022 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 30. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Slávnostné predstavenie publikácie KSK – Janko Borodáč Historická osobnosť Košického samosprávneho kraja 2021
Bod č. 4.a Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.b Nájom nebytových priestorov pre Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice
Bod č. 4.c Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020
Bod č. 4.d Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.e Zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 646/2022 zo dňa 28. 02. 2022 - Nájom športových zariadení pre YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Florbalový klub FLORKO Košice
Bod č. 5 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zmena zriaďovateľskej pôsobnosti v Spojenej škole EDURAM, Maurerova 55, Krompachy
Bod č. 6 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie a zaradenie Elokovaného pracoviska Viničky, Hlavná 232/14, Viničky
Bod č. 7 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice a výdajnej školskej jedálne ako súčasti školy
Bod č. 8.a Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8.b Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.
Bod č. 8.c Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r.s.p.
Bod č. 9 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021
Bod č. 10 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022
Bod č. 11 Poskytnutie dotácie Mestu Spišská Nová Ves pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Bod č. 12 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2021
Bod č. 13 Schválenie spolufinancovania projektu „Podpora vytvorenia technických sekretariátov pre Košický samosprávny kraj, číslo výzvy IROP-PO8-SC81-2022-92
Bod č. 14 Výročná správa Košice Región Turizmus za rok 2021
Bod č. 15 Koncepcia fungovania a činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ
Bod č. 16 Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia)
Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Apríl 2022
Bod č. 18.a Informatívna správa o situácii s ochorením COVID – 19
Bod č. 18.b Informatívna správa o pomoci utečencom v Košickom kraji
Bod č. 19 Zmeny v zakladateľskej listine Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.
Bod č. 20 Interpelácie
Bod č. 21 Otvorená samospráva
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 30. zasadnutie Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 30. zasadnutie k 22. 4. 2022 (ZIP)
Zvukový záznam 30. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 30. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 30. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 30. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor