31-2022 Dátum konania 27. 6. 2022 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 31. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Majetkové veci
Bod č. 2.a Nájom nebytových priestorov pre BONA FIDE, o. z.
Bod č. 2.b Nájom nebytových priestorov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným
Bod č. 2.c Kúpa nehnuteľností v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.d Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2022 zo dňa 25. apríla 2022 - Kúpa telocvične v Rožňave do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.e Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 676/2022 zo dňa 25. apríla 2022 – Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, Krompachy a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 492/2020
Bod č. 3 Úprava názvu príspevkovej organizácie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Bod č. 4 Personálne otázky
Bod č. 4.a Vymenovanie riaditeľa Spišského kultúrneho centra a knižnice
Bod č. 4.b Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne
Bod č. 4.c Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Monitorovacia správa o realizácii Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030) za roky 2020-2021
Bod č. 6 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2021
Bod č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2022
Bod č. 8 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP KSK z REACT - EÚ v programovom období 2014 - 2020
Bod č. 8.a Partnerstvo na realizáciu projektu v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Bod č. 9 Aktualizácia uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015, 517/2017 zo dňa 12. 06. 2017 a č. 117/2018 zo dňa 27. 08. 2018 o poskytnutí návratných bezúročných finančných výpomocí pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Bod č. 10 Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – KlimaPark Kysak
Bod č. 11 Informatívna správa o Geoportáli Košického kraja
Bod č. 12 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2021/2022
Bod č. 13 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava
Bod č. 14 Zmeny v zakladateľskej listine GeoSurvey, s. r. o. a informatívna správa
Bod č. 15 Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.
Bod č. 16 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií
Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – Jún 2022
Bod č. 18 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022
Bod č. 19 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2022
Bod č. 19.a Plánované zmeny grafikonu železničnej dopravy
Bod č. 20 Interpelácie
Bod č. 21 Otvorená samospráva
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

pozvánka 31. Z KSK - 27. 06. 2022.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 31. zasadnutie k 27. 6. 2022 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 31. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 31. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 31. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 31. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor