32-2022 Dátum začatia 22. 8. 2022 09:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 32. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 1.a Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2 Majetkové veci
Bod č. 2.a Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 554/2017 zo dňa 21. 08. 2017 a č. 208/2019 zo dňa 29. 04. 2019 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Bod č. 2.b Zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Trebišov
Bod č. 2.c Finančné usporiadanie investícií medzi Košickým samosprávnym krajom a HOWK s.r.o.
Bod č. 2.d Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Košiciach
Bod č. 2.e Prevod vlastníctva pozemku v Margecanoch
Bod č. 2.f Nájom športových zariadení pre GOOD ANGELS s.r.o.
Bod č. 2.g Nájom nebytových priestorov pre SISA - sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.
Bod č. 3 Úprava nájomných a vlastníckych vzťahov so Svetom zdravia, a. s.:
Bod č. 3.a Zmena podmienok nájomných zmlúv s nájomcom Svet zdravia, a.s.
Bod č. 3.b Spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti
Bod č. 3.c Peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností v Michalovciach
Bod č. 4 Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 5 Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť KROMPACHY
Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29, Košice
Bod č. 8.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice
Bod č. 8.b Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Spojenej škole, Bielocerkevská 29, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Personálne otázky
Bod č. 9.a Návrh na schválenie členov dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s.r.o. na funkčné obdobie 09. 10. 2022 – 09. 10. 2025
Bod č. 9.b Personálne zmeny v Školskej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9.c Vymenovanie riaditeľa Východoslovenského múzea v Košiciach
Bod č. 10 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022
Bod č. 11 II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022
Bod č. 12 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 9 596 400 EUR
Bod č. 12.a Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Bod č. 13 Založenie obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o.
Bod č. 14 Informatívna správa o stave prípravy Rady partnerstva a Integrovanej územnej stratégii a predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022
Bod č. 15 Založenie neziskovej organizácie „Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.“
Bod č. 16 Koncepcia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027
Bod č. 17 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2022
Bod č. 18 Interpelácie
Bod č. 19 Otvorená samospráva
Bod č. 20 Rôzne
Bod č. 21 Záver

Pozvánka:

Pozvánka 32 Z KSK - 22. 08. 2022.PDF

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 32. zasadnutie k 22. 8. 2022 (ZIP)
Zvukový záznam 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 32. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 32. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor