33-2022 Dátum konania 10. 10. 2022 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 33. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Spolufinancovanie projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“
Bod č. 2.a Schválenie spolufinancovania projektu: „Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácii na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach
Bod č. 3 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa
Bod č. 4 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do Rady školy pri Gymnáziu, Kpt. Nálepku 6, Sobrance v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji 2021 -2025, Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK 2021 - 2025 (2030) a Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 -2025, za roky 2021 -2022
Bod č. 7 Medzinárodná spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a Moravsko-sliezskym krajom
Bod č. 8 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - október 2022
Bod č. 9 Interpelácie
Bod č. 10 Otvorená samospráva
Bod č. 11 Rôzne
Bod č. 12 Záver

Pozvánka:

Pozvánka 33. Z KSK.PDF

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 33. zasadnutie k 10. 10. 2022 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 33. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 33. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 33. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 33. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor