1-2022 Dátum začatia 25. 11. 2022 10:00

Program zasadnutia:

Číslo Dátum konania
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Informácia predsedu Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja o výsledkoch volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 6 Zriadenie Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Overenie zloženia sľubov a správa Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Príhovor predsedu Košického samosprávneho kraja
Bod č. 9 Slávnostné ukončenie prvého dňa rokovania
Bod č. 10 Vytvorenie poslaneckých klubov
Bod č. 11 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre 6. volebné obdobie a voľba členov komisie
Bod č. 12 Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)
Bod č. 13 Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)
Bod č. 14 Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 6. volebné obdobie (2022 – 2026)
Bod č. 15 Rôzne
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 1. zasadnutie k 25. 11. 2022 (ZIP)
Zvukový záznam 1. zasadnutia Zastupiteľstva KSK