2-2022 Dátum konania 19. 12. 2022 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Aktualizácia uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2020 zo dňa 30. apríla 2020 o poskytnutí návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45 424 462
Bod č. 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 6 Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 7 Dodatok č. 9 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 8 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Bod č. 9 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2025
Bod č. 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023
Bod č. 11 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023
Bod č. 12 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - december 2022
Bod č. 13 Interpelácie
Bod č. 14 Otvorená samospráva
Bod č. 15 Rôzne
Bod č. 16 Záver

Pozvánka:

Pozvánka - 2. zasadnutie Z KSK - 19. 12. 2022.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 2. zasadnutie k 19. 12. 2022 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 2. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 2. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor