3-2023 Dátum konania 27. 2. 2023 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 3. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Kúpa nehnuteľností v k. ú. Rejdová vo vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2022
Bod č. 4 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – vyradenie elokovaných pracovísk
Bod č. 5 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2022 a Akčný plán na rok 2023
Bod č. 6 Aktualizácia uznesenia č. 631/2022 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: Založenie neziskovej organizácie “Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.“
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Zmena sídla príspevkovej organizácie - Divadlo Romathan v Košiciach
Bod č. 9 Vytvorenie Vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice pre okres Gelnica
Bod č. 10 Oceňovanie osobností Košického samosprávneho kraja 2022
Bod č. 11 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2022
Bod č. 12 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2023
Bod č. 13 Personálne otázky
Bod č. 13.a Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13.b Personálne otázky v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13.c Odvolanie a delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 13.d Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a v Trebišove
Bod č. 13.e Voľba členov Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
Bod č. 13.f Personálne otázky v Rade pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja
Bod č. 14 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja po ujatí sa funkcie
Bod č. 15 Interpelácie
Bod č. 16 Otvorená samospráva
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na 3 Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 3. zasadnutie k 27. 2. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 3. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 3. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor