4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00  s pokračovaním 24. 4. 2023   09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 4. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Slávnostné predstavenie publikácie KSK – Josef Polák, Historická osobnosť Košického samosprávneho kraja 2022
Bod č. 3 Budúce zriadenie vecného bremena pre nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová ves, a.s.
Bod č. 4 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022
Bod č. 5 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023
Bod č. 6 Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Bod č. 6.a Informácia o prestavbe Mestskej krytej plavárne v Košiciach na Národné olympijské centrum plaveckých športov
Bod č. 7 Založenie obchodnej spoločnosti „Autobusová doprava KSK, s.r.o.“
Bod č. 8 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2022
Bod č. 9 Schválenie koncepcie cyklodestinácie Tokaj a schválenie koncepcie cyklodestinácie Medzibodrožie
Bod č. 10 Schválenie realizácie a podania projektu H2EU EAST GATE v rámci programu Horizon
Bod č. 11 Schválenie podania a realizácie projektu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80- predprojektová príprava „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar“
Bod č. 12 Vstup KSK do Digitálnej koalície – iniciatívy Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Bod č. 13 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach
Bod č. 14 Schválenie Štatútu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Bod č. 15 Personálne otázky
Bod č. 15.a Delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 15.b Personálne otázky v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Informatívne správy
Bod č. 16.a Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli
Bod č. 16.b Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o.
Bod č. 16.c Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2023
Bod č. 16.d Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra Košického kraja a možnosti riešenia
Bod č. 17 Interpelácie
Bod č. 18 Otvorená samospráva
Bod č. 19 Rôzne
Bod č. 20 Záver

Pozvánka:

Pozvanka_4_zasadnutie_Z_KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 4. zasadnutie k 21. 4. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 4. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 4. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor