5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 5. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Územný plán veľkého územného celku
Bod č. 2.a Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2022
Bod č. 2.b Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľké územného celku Košický kraj
Bod č. 3 Spolufinancovanie projektu “Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu za účelom prieskumu vplyvu výrobnej prevádzky v okolí Turne nad Bodvou
Bod č. 4 Spolufinancovanie projektu “Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou a vyhodnotenie vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a zložky ŽP“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu
Bod č. 5 Výročná správa Košice Región Turizmus - 2022
Bod č. 6 Výročná správa Inovačného centra Košického kraja - 2022
Bod č. 7 Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 do roku 2023
Bod č. 8 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2022/2023
Bod č. 9 Nájom nebytových priestorov pre Košický seniorát evanjelickej cirkvi a. v. na Slovenksu
Bod č. 10 II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023
Bod č. 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023
Bod č. 11.a Schválenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2022
Bod č. 12 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023
Bod č. 13 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023
Bod č. 14 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Elokovaného pracoviska, Maurerova 55, Krompachy ako súčasti Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Bod č. 15 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 16 Personálne otázky
Bod č. 16.a Vymenovanie riaditeľky Bábkového divadla v Košiciach
Bod č. 16.b Personálne zmeny členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.
Bod č. 16.c Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Informatívne správy
Bod č. 17.a Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Jún 2023
Bod č. 17.b Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2022
Bod č. 17.c Správa o opodstatnenosti právneho úkonu odstúpenia od zmluvy o dielo
Bod č. 18 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 19 Rozšírenie činností v Zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Interpelácie
Bod č. 21 Otvorená samospráva*
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvánka - 5. zasadnutie.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 5. zasadnutie k 26. 6. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 5. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 5. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor