6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 6. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Personálne otázky
Bod č. 2.a Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
Bod č. 2.b Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.
Bod č. 2.c Personálne zmeny v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Majetkové veci
Bod č. 3.a Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Priamových
Bod č. 3.b Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach pre manželov Svitaničových
Bod č. 3.c Kúpa pozemku v katastrálnom území Stredné Mesto v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.d Nájom časti nebytového priestoru pre Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Bod č. 3.e Nájom nebytového priestoru pre občianske združenie Slovensko-Ukrajinské Centrum Partnerstva
Bod č. 4 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu
Bod č. 6 Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o.“
Bod č. 7 Zmena uznesenia č. 742/2022 zo dňa 22. 08. 2022, spočívajúca v zmene podmienok nájmu nehnuteľností pre účely cestmajsterstva Správy ciest KSK, oblasť Krompachy
Bod č. 7.a Informatívna správa o využívaní prenajatej techniky Správou ciest KSK od spoločnosti Tempus Trans s. r. o.
Bod č. 8 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - I. polrok 2023
Bod č. 9 Interpelácie
Bod č. 10 Otvorená samospráva
Bod č. 11 Rôzne

Pozvánka:

Pozvánka_6. zasadnutie.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 6. zasadnutie k 21. 8. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 6. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 6. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor