7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 7. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Majetkové veci
Bod č. 2.a Budúca zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves
Bod č. 2.b Nájom nebytových priestorov pre Inovačné centrum Košického kraja
Bod č. 3 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST
Bod č. 4 Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS)
Bod č. 5 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
Bod č. 5.a Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021
Bod č. 5.b Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2022
Bod č. 6 Zmena Štatútu neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.
Bod č. 7 Koncepcia Cyklodestinácie Gemer
Bod č. 8 Spolufinancovanie projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO 3.2.
Bod č. 9 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR
Bod č. 10 Informatívne správy
Bod č. 10.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.
Bod č. 10.b Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji a koncepcií Odboru školstva Úradu KSK za roky 2022 - 2023
Bod č. 10.c Situácia v Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej 17 v Košiciach
Bod č. 11 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – október 2023
Bod č. 12 Interpelácie
Bod č. 13 Otvorená samospráva
Bod č. 14 Rôzne
Bod č. 15 Záver

Pozvánka:

Pozvanka 7 Z KSK.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 7. zasadnutie k 23. 10. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 7. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 7. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor