9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 9. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Personálne otázky
Bod č. 2.a Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.b Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Majetkové veci
Bod č. 3.a Prenájom budovy pre mesto Medzev
Bod č. 3.b Nájom nebytových priestorov na účely prevádzky Integračného centra Košického kraja
Bod č. 3.c Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026
Bod č. 5 Zabezpečenie úverových zdrojov na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Bod č. 6 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 755/2022 zo dňa 22. 08. 2022 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Bod č. 7 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur
Bod č. 8 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 160/2023 zo dňa 23. 10. 2023 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 eur
Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 11 Poskytnutie finančného príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus
Bod č. 12 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)
Bod č. 13 Vyhodnotenie Vodíkovej stratégie Košického kraja za obdobie 2022 – 2023
Bod č. 14 Informatívne správy
Bod č. 14.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s.
Bod č. 14.b Informatívna správa o činnosti neziskovej organizácii Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK
Bod č. 15 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 1. polrok 2024
Bod č. 16 Udelenie Ceny Košického samosprávneho kraja a Historickej osobnosti regiónu za rok 2023
Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024
Bod č. 18 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2024
Bod č. 19 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – december 2023
Bod č. 20 Interpelácie
Bod č. 21 Otvorená samospráva
Bod č. 22 Rôzne
Bod č. 23 Záver

Pozvánka:

Pozvanka__9_zasadnutie_Z_KSK_8_12_2023.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 9. zasadnutie k 8. 12. 2023 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 9. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 9. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor