10-2024 Dátum konania 19. 2. 2024 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Personálne otázky
Bod č. 2.a Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 2.b Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Majetkové veci
Bod č. 3.a Kúpa pozemku v katastrálnom území Šaca v Košiciach do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.b Čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 3.c Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Košického samosprávneho raja v katastrálnom území Ďurkov v prospech obce Ďurkov a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Bod č. 3.d Podnájom nebytového priestoru pre účely skladu, depozitára a archívu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove
Bod č. 4 Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Bod č. 4.a Zmena uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 320/2019 zo dňa 09. 12. 2019 s názvom: Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Bod č. 4.b Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. a zmena uznesenia z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 511/2021 zo dňa 19. 02. 2021 s názvom: Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu
Bod č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií
Bod č. 7 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
Bod č. 8 Spolufinancovanie projektu predkladaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých, vyhlásenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: PSK–MPSVR-022-2023-DV-ESF+)
Bod č. 9 Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci Výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu: „Výstavba telocvične v Spišskej Novej Vsi“
Bod č. 10 Spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava
Bod č. 11 Program obnovy krajiny Košického kraja, odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu 2023 a Akčný plán na rok 2024
Bod č. 12 Schválenie spolufinancovania projektu „Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions“
Bod č. 13 Schválenie spolufinancovania projektu „Pathways to Climate-Smart Governance“
Bod č. 14 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2023
Bod č. 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obdobie II. polroka 2023
Bod č. 16 Interpelácie
Bod č. 17 Otvorená samospráva
Bod č. 18 Rôzne
Bod č. 19 Záver

Pozvánka:

Pozvanka_10_Z_KSK_19_02_2024.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 10. zasadnutie k 19. 2. 2024 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 10. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 10. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF

Index súbor hlasovania:

Stiahnuť súbor