12-2024 Dátum konania 29. 4. 2024 09:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 12. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
Bod č. 2 Personálne otázky
Bod č. 2.a Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3 Majetkové veci
Bod č. 3.a Prevod vlastníctva pozemku v Drnave
Bod č. 3.b Nájom nehnuteľností v Spišskej Novej Vsi pre registrovaný sociálny podnik MEPOS SNV s. r. o.
Bod č. 3.c Kúpa pozemkov v katastrálnom území Kráľovský Chlmec do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 3.d Nájom športového zariadenia vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Bod č. 3.e Nájom nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení Juh v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Bod č. 4 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2023
Bod č. 5 I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024
Bod č. 6 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 - 2026
Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
Bod č. 8 Vyčlenenie finančných prostriedkov na štúdiu realizovateľnosti napojenia Okresného mesta SNV na diaľnicu D 1 (vybudovanie obchvatu Harichovce)
Bod č. 9 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja 2020+
Bod č. 10 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji (obdobie 2022 – 2027 – 2030)
Bod č. 11 Koncepcia cyklodestinácie Abov
Bod č. 12 Projekt EASTGATEH2V- podanie a realizácia projektu v rámci programu Horizon
Bod č. 13 Informatívne správy
Bod č. 13.a Informatívna správa k spolupráci pri realizácii projektov obnovy nemocníc spolufinancovaných z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
Bod č. 13.b Informatívna správa o činnosti Zastúpenia Košického samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli
Bod č. 13.c Informatívna správa o participácii KSK v projekte „Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management“, program HORIZON CSA, výzva HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02
Bod č. 14 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2024
Bod č. 15 Interpelácie
Bod č. 16 Otvorená samospráva
Bod č. 17 Rôzne
Bod č. 18 Záver

Pozvánka:

Pozvánka_12_Z_KSK_29_04_2024.pdf

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 12. zasadnutie k 29. 4. 2024 (ZIP)
Аudiovizuálny záznam a zvukový záznam 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
Hlasovania z 12. zasadnutia Z KSK vo formáte PDF (Komprimované do ZIP)
Uznesenia z 12. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF