10-2007 Dátum konania 26. 2. 2007 10:00

Program zasadnutia:

Bod Názov
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 10. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Bod č. 2 Interpelácie
Bod č. 3 Informácia o plnení uznesení
Bod č. 4 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006
Bod č. 5 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service
Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 (10. zast.)
Bod č. 7 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja podľa VZN 3/2006 o poskytovaní dotácií
Bod č. 8 Návrh riešenia problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl
Bod č. 9 Prehľad nákladovosti škôl a školských zariadení v oblasti spotreby energií
Bod č. 10 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (10. zas.)
Bod č. 11 Informatívna správa o Národnom strategickom referenčnom rámci a súvisiacich programových dokumentoch a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013
Bod č. 12 Vyhlásenie Zastupiteľstva KSK k zriadeniu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na úrovni NUTS 3 pre implementáciu Regionálneho operačného programu pre roky 2007-2013
Bod č. 13 Zámer výstavby Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach
Bod č. 14 Informatívna správa o strategických projektoch v oblasti Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu Výskum a vývoj
Bod č. 15 Zrušenie pravidiel obchodných verejnych súťaží
Bod č. 16 Informácia o realizácii projektu „Kultúrne poukazy“ v podmienkach škôl a organizácií kultúry v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Bod č. 17 Návrh na zrušenie Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie a založenie Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spoločnosti s ručením obmedzeným
Bod č. 18 Návrh na zrušenie Polikliniky Moldava nad Bodvou, príspevkovej organizácie a založenie Správy nebytových priestorov, spoločnosti s ručením obmedzeným
Bod č. 19 Návrh na odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave
Bod č. 19.a Personálne otázky Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20 Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie Marketingovej stratégie Košického samosprávneho kraja
Bod č. 20.a Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
Bod č. 21.a Odstránenie stavby v areáli DSS Žehra - Hodkovce
Bod č. 21.b Odstránenie stavby bývalého internátu v areáli na Hornádskej ulici v Krompachoch
Bod č. 21.c Predaj nehnuteľností v Krompachoch pre spoločnosť KINREJAM s.r.o.
Bod č. 21.d Predaj nehnuteľnosti v Brzotíne pre spoločnosť SANAS s.r.o. Rožňava
Bod č. 21.e Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky potrebné pre rekonštrukciu cesty II/535 Mlynky
Bod č. 22 Záver

Pozvánka:

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva

Dokumenty a uznesenia zasadnutia:

Materiály na 10. zasadnutie k 26. 2. 2007 (ZIP)
Uznesenia z 10. zasadnutia Z KSK (Komprimované do ZIP)
Zápisnica z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK vo formáte PDF